1. 1988 m. spa­lio 2 d. Ju­ri­jaus Me­lecho ini­cia­ty­va Vil­niu­je pa­skel­bia­ma baž­nyčia „Ti­kė­ji­mo žo­dis“.

2. 1988 m. spa­lio 22 d. iš­ei­na pir­masis „Ti­kė­ji­mo žo­džio“ laik­raščio nu­me­ris, ku­ris pla­ti­na­mas kar­tu su „Są­jū­džio ži­nio­mis“.

3. 1989 m. va­sa­rio mė­ne­sį baž­nyčios pas­to­rius Ju­ri­jus Me­lechas emig­ruo­ja į JAV, pas­to­riumi tam­pa Kęs­tutis Tu­ma­so­nis, o ant­ruo­ju pas­to­riumi – Gied­rius Sau­ly­tis.

4. 1989 m. ru­de­nį pra­si­de­da pir­mo­ji Bib­li­jos mo­kyk­la, ku­rią bai­gė dvi­de­šimt žmo­nių, ir dau­gu­ma jų iš kar­to ėmė tar­nau­ti baž­nyčio­je.

5. 1990 m. ge­gu­žės mė­ne­sį baž­ny­čios pir­muo­ju pas­to­riumi tam­pa Gied­rius Sau­ly­tis, ant­ruo­ju – Gab­rie­lius Lu­ko­šius.

6. 1991 m. ko­vo 31 d. baž­ny­čia su­ren­gė pir­mą­jį ve­ly­ki­nį Jė­zaus Kris­taus pri­si­kė­li­mo mar­šą. Še­še­rius me­tus per Ve­ly­kas pa­grin­di­nė­mis Vil­niaus mies­to gat­vė­mis ir aikš­tė­mis pra­žy­giuo­da­vo gau­sios ti­kin­čių­jų gre­tos,  skelb­da­mos džiu­gią pri­si­kė­li­mo ži­nią, kol mies­to sa­vi­val­dy­bė už­drau­dė to­kius ren­gi­nius cen­tri­nė­se Vil­niaus vie­to­se.

7. 1991 m. va­sa­rą baž­nyčia su­ren­gia pir­mą­ją Gy­vo­sios Evan­ge­li­jos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niaus Spor­to rū­muo­se. Jos me­tu Vil­niu­je nu­griau­na­ma Le­ni­no sta­tu­la.

8. 1992 m. rug­pjūčio mė­ne­sį iš­lei­džia­mas pir­mas laik­raščio “Baž­nyčios nau­jie­nos” nu­me­ris. Tais pačiais me­tais pra­de­da­mas leis­ti ir spal­vo­tas žur­na­las „Gy­va­sis žo­dis“. Pra­de­da for­muo­tis lei­dyk­la „Ti­kė­ji­mo žo­dis“

9. 1993 m. iš­lei­džia­ma pir­mo­ji lei­dyk­los „Ti­kė­ji­mo žo­dis“ kny­ga – Mar­ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­mo pras­ti žo­džiai…“ Iki šiol išleista beveik 100 knygų.

10. 1993 m. rug­sė­jo 1 d. pir­muo­sius moks­lo me­tus pra­de­da Vil­niaus baž­nyčios „Ti­kė­ji­mo žo­dis“ įsteig­ta mo­kyk­la. Šian­dien tai evangelinė Vilniaus krikščionių gimnazija, puoselėjanti ekumeninę laikyseną.

11. 1995 m. ba­lan­džio 24 d. į Vil­nių iš JAV at­ga­be­na­mos dvi baž­nyčios įsi­gy­tos pa­la­pi­nės. Ge­gu­žės 25 d. vyks­ta pir­ma­sis tar­na­vi­mas di­džio­jo­je pa­la­pi­nė­je, iš­skleis­to­je Laz­dy­nų gy­ve­na­mo­jo ra­jo­no pa­pė­dė­je. Ge­gu­žės 11 d. Aly­tu­je ma­žo­ji evan­ge­li­za­ci­nė pa­la­pi­nė pra­dėjo Evan­ge­li­jos žy­gį per Lie­tu­vą.

12. 1996 m. ba­lan­džio mė­ne­sį iš­lei­džia­mas lei­dyk­los „Ti­kė­ji­mo žo­dis“ pa­reng­tas Bib­li­jos ver­ti­mas. Pir­ma­sis 5000 ti­ra­žas iš­per­ka­mas per ke­tu­ris mė­ne­sius. Iki šiol pasirodė septyni šio Biblijos vertimo leidimai, bendras tiražas – virš 54000 vienetų.

13. 1996 m. pra­de­da­ma ro­dy­ti baž­nyčios ren­gia­ma te­le­vi­zi­jos lai­da „Ker­ti­nis ak­muo“.

14. 1997 m. nuo sausio mėnesio pradėtas leisti laikraštis „Ganytojas“.

15. 1999 m. ru­de­nį pra­dėta „Tar­nys­tės mo­kyk­la“, ku­ri iš­lei­do dvi tar­nau­to­jų lai­das.

16. 2001 va­sa­rio mėn. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je įre­gist­ruo­ja­mi Krikš­čio­nių ben­dri­jos „Ti­kė­ji­mo žo­dis“ įsta­tai. (Iki tol nuo 1991 m. bažnyčias vienijo Biblijos centras „Tikėjimo žodis“). 2001 m. lap­kri­čio mė­ne­sį į ben­dri­ją įsto­ja Šiau­lių kraš­to „Tie­sos žo­džio“ baž­ny­čios. Šian­dien ben­dri­ja vie­ni­ja per 30 ben­druo­me­nių.

17. 17 metų krimtusi sprangią nuomininko duoną, 2005 m. Vilniaus bažnyčia įsigyja savo pastatą.

18. 2014 m. gegužės mėn. Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastoriumi tapo Darius Širvys.