Glausta istorinė „Tikėjimo žodžio“ retrospekcija

Glausta istorinė „Tikėjimo žodžio“ retrospekcija

1. 1988 m. spa­lio 2 d. Ju­ri­jaus Me­lecho ini­cia­ty­va Vil­niu­je pa­skel­bia­ma baž­nyčia „Ti­kė­ji­mo žo­dis“. 2. 1988 m. spa­lio 22 d. iš­ei­na pir­masis „Ti­kė­ji­mo žo­džio“ laik­raščio nu­me­ris, ku­ris pla­ti­na­mas kar­tu su „Są­jū­džio ži­nio­mis“. 3. 1989...